Darmowa dostawa od 99 zł
45 dni na darmowy zwrot
1-3 dni robocze
10% rabatu z Newsletterem
Darmowa dostawa od 99 zł
45 dni na darmowy zwrot
1-3 dni robocze

WARUNKI KORZYSTANIA Z OCEN I OPINII ORAZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI KLIENTÓW

 

Niniejsze warunki korzystania regulują postępowanie użytkownika oraz jego prawa i obowiązki w związku z usługą „Oceny klientów” i/lub „Pytania i odpowiedzi” świadczoną przez Fressnapf Tiernahrungs GmbH („usługa CRR”).

 

 

Przesyłając treści do Fressnapf Tiernahrungs GmbH, użytkownik zapewnia, że:

 • jest wyłącznym autorem treści i właścicielem wszystkich praw autorskich i praw chronionych do treści.
 • dobrowolnie zrzeka się wszelkich praw chronionych – również o charakterze komercyjnym – w związku z tymi treściami.
 • wszystkie publikowane treści są zgodne z prawdą.
 • ma ukończone 18 lat.
 • korzystanie z udostępnionych treści nie narusza niniejszych warunków korzystania i nie wpływa negatywnie na żadną osobę fizyczną lub prawną.

 

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać nam treści:

 • które są mu znane jako nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd lub które w rozsądnej ocenie może za takie uznać.
 • które naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności przemysłowej, a także prawa związane z innymi dobrami osobistymi lub ochroną danych osób trzecich.
 • które naruszają jakiekolwiek prawo ustawowe, rozporządzenie lub zarządzenie (w tym między innymi przepisy dotyczące ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, równości i reklamy wprowadzającej w błąd).
 • które są lub mogą być zniesławiające, oszczercze, obraźliwe dla osoby fizycznej lub prawnej, dyskryminujące, zawierające groźby lub prześladujące ze względu na wyznanie, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć, język, pochodzenie społeczne, narodowość i/lub poglądy polityczne.
 • za które otrzymał zapłatę lub inne wynagrodzenie od nieupoważnionej strony trzeciej.
 • które zawierają informacje na temat innych stron internetowych, adresy, adresy e-mail, dane kontaktowe lub numery telefonów.
 • które zawierają wirusy komputerowe, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe programy komputerowe lub pliki, albo które w inny sposób mogą naruszyć bezpieczeństwo naszej strony internetowej i infrastruktury informatycznej stron trzecich.

 

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić na żądanie firmę Fressnapf Tiernahrungs GmbH (oraz jej oficjalnych przedstawicieli, dyrektorów, pełnomocników, spółki zależne, spółki joint venture, pracowników i zewnętrznych dostawców usług, w tym firmę Bazaarvoice, Inc.) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, szkód i szkód następczych wszelkiego rodzaju, znanych lub nieznanych, w tym z uzasadnionych kosztów prawnych, wynikających z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z powyższych zobowiązań i gwarancji lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa ustawowego lub jakichkolwiek praw stron trzecich. Zobowiązuje się także do udzielenia niezbędnej pomocy powyższym stronom w związku z wyjaśnianiem roszczeń stron trzecich i obroną przed nimi. Roszczenie zwolnienia z odpowiedzialności nie istnieje, jeśli klient nie odpowiada za naruszenie praw.

 

W zakresie wszystkich udostępnionych przez siebie treści, z chwilą ich udostępnienia użytkownik udziela spółce Fressnapf Tiernahrungs GmbH bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej, nieodpłatnej, przenoszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych przez siebie treści, w tym na dokonywane w dowolnej formie, dowolnym medium lub w dowolnej technologii kopiowanie, modyfikowanie, usuwanie w całości, publikowanie na całym świecie ich,  adaptowanie, tłumaczenie, opracowywanie oraz tworzenie jakichkolwiek innych treści pochodnych (opracowań) oraz  na sprzedaż i/lub dystrybucję praw do takich opracowań , bez wynagrodzenia dla użytkownika. Udostępniając treści, użytkownik zobowiązuje się nie wypowiadać licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim. Udzielona licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji, jak również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do udostępnionych treści (korzystania i rozporządzania z ich opracowań) w zakresie dozwolonym licencją, w tym prawo do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich.

 

Wszystkie treści udostępnione przez użytkownika będą wykorzystywane według wyłącznego uznania firmy Fressnapf Tiernahrungs GmbH. Firma Fressnapf Tiernahrungs GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, skrócenia, usunięcia lub niepublikowania treści na stronie internetowej Fressnapf Tiernahrungs GmbH, w szczególności jeśli, według wyłącznego uznania firmy Fressnapf Tiernahrungs GmbH, treści te mogą naruszać prawa Fressnapf lub stron trzecich. Firma Fressnapf Tiernahrungs GmbH nie jest zobowiązana do zapewnienia ani utrzymania możliwości edytowania lub usuwania treści przesyłanych przez użytkownika. Nie narusza to ustawowego prawa użytkownika do usunięcia treści. Oceny i pisemne komentarze są zazwyczaj publikowane w ciągu dwóch do czterech dni roboczych. Firma Fressnapf Tiernahrungs GmbH zastrzega sobie jednak prawo do usuwania lub odmowy publikacji wszelkich wypowiedzi. W żadnym wypadku użytkownik nie może rościć sobie prawa do publikacji wygenerowanych przez niego treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że to on, a nie firma Fressnapf Tiernahrungs GmbH , odpowiada za treść swoich wypowiedzi. Żadne treści przesyłane przez użytkownika nie podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności ze strony Fressnapf Tiernahrungs GmbH, jej przedstawicieli, oddziałów, spółek zależnych, partnerów lub zewnętrznych dostawców usług oraz ich dyrektorów, kierowników i pracowników.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami dotyczącymi ochrony danych. https://www.maxizoo.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

 

W taki sposób postępujemy z recenzjami produktów w sklepie internetowym Maxi Zoo 

 

Każdy klient ma możliwość pozostawienia recenzji produktu, niezależnie od tego, czy kupił produkt w sklepie internetowym, czy w sklepie stacjonarnym. Dzięki temu każdy klient ma szansę wyrazić swoją opinię na temat produktu. W tym celu dostępne są następujące opcje:

 • Na każdej stronie produktu można dokonać oceny, klikając tekst Oceń produkt.
 • W zakładce Moje Konto w sekcji Zamówienia można wystawić ocenę każdemu z zamówionych produktów.
 • W przypadku zapisania się do newslettera Maxi Zoo, po 21 dniach od złożenia zamówienia online automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie recenzji.

Recenzje produktów można znaleźć na odpowiednich stronach produktów. Na potrzeby zapewnienia przejrzystości stanowią one podsumowanie dla produktu z kilkoma wariantami (np. rozmiar, waga), co oznacza, że ​​wszystkie oceny poszczególnych wariantów są wyświetlane razem na stronie produktu.

 

Recenzje można sortować na stronach produktów według różnych kryteriów, tj. najtrafniejsze, najbardziej pomocne, ocena w porządku rosnącym i malejącym oraz najnowsze. Kryterium „Najtrafniejsze” zostało ustawione jako domyślne. Oprócz dłuższej opinii na temat produktu, recenzje te zawierają również na przykład zdjęcia przesłane przez ich autorów i/lub zostały uznane za „przydatne” przez innych klientów. W niektórych przypadkach dostępna jest tak zwana ocena rozmiaru, która informuje o tym, czy produkt jest za duży, za mały lub jego rozmiar jest idealny. Można również umieścić recenzje produktów, które pochodzą bezpośrednio od producenta. Są one oznaczone tekstem „Uprzednio opublikowane na STRONIE PRODUCENTA”. Ponadto wyświetlane są recenzja w ramach grupy kapitałowej Fressnapf (w tym Maxi Zoo). Na przykład, jeżeli recenzja produktu została napisana we Francji, recenzję tę można również zobaczyć na wszystkich indywidualnych stronach sklepów w ramach grupy kapitałowej Fressnapf. Dzięki funkcji Google Translate każdy klient może przetłumaczyć recenzję produktu na wybrany język.

 

Każda recenzja produktu jest opatrzona plakietką, która zawiera informacje o statusie weryfikacji.

 • Zweryfikowany zakup online: Dowód zakupu online w ramach grupy kapitałowej Fressnapf.
 • Kupujący w sklepie: Zakup został dokonany w sklepie stacjonarnym, nie ma jednoznacznego potwierdzenia. Recenzja została jednak sprawdzona pod kątem autentyczności i zatwierdzona.
 • Tester produktu: Produkt został udostępniony grupie testerów działających z ramienia usługodawcy, tj. Bazaarvoice, którzy przygotowali recenzję. Na potrzeby przetestowania produktu tester otrzymał jedynie produkt.
 • Brak deklaracji: Recenzje można również przesyłać w późniejszym terminie; weryfikacja nie jest już wtedy technicznie możliwa, ale recenzja jest sprawdzana pod kątem autentyczności, a następnie zatwierdzana.

 

Recenzje zawierające nazwę (pseudonim) nie mogą być później usuwane ani zmieniane. Wszystkie recenzje są sprawdzane zgodnie z ww. Warunkami użytkowania. W przypadku chęci usunięcia recenzji ze względu na umieszczenie w niej nieprawdziwych informacji lub przypadkowe przesłanie niewłaściwego zdjęcia, możliwe jest skorzystanie z formularza kontaktowego, aby ją usunąć. Następnie poinformujemy Cię o usunięciu drogą e-mailową; w razie potrzeby możliwe jest napisanie nowej recenzji.

 

Publikowane recenzje produktów nigdy nie stanowią oświadczeń i/lub twierdzeń firmy Fressnapf Tiernahrungs GmbH. Fressnapf Tiernahrungs GmbH zastrzega sobie prawo do usuwania wybranych treści w dowolnym momencie bez podania przyczyny lub do odrzucenia ich przed publikacją. W szczególności dotyczy to oczywiście nieprawidłowych lub niewłaściwych treści (np. spamu lub fałszywych recenzji) i/lub naruszeń praw osób trzecich (np. praw autorskich i/lub dóbr osobistych). Recenzje produktów opisujące urazy lub potencjalne wystąpienie obrażeń u zwierzęcia zostaną odrzucone. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego, ponieważ bezpośredni kontakt i zbadanie stanu faktycznego jest niezbędne, aby móc precyzyjnie śledzić poszczególne przypadki.

 

Stand: 20.07.2022